• مهندس محمد باقر دری

مدیر کل اکتشافات ناحیه ای

شماره تماس: 021-64592237

شماره فاکس:021- 64592376

 

  • دکتر افشین اکبرپور

​معاون  اکتشافات ناحیه ای

شماره تلفن: 021- 64592351

شماره فاکس:021- 64592376